热门标签

telegram好玩的群组(www.tel8.vip):Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức

时间:1个月前   阅读:6

chơi poker online(www.vng.app):chơi poker online(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。chơi poker online(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,chơi poker online(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

Tại Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021, Bộ Chính trị đã quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

TIN MỚI

Ngày 3/1/2021, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Quy định số 41-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Quy định số 41-QĐ/TW của Bộ Chính trị gồm có 4 chương và 12 điều.

Chương I (Quy định chung) gồm 4 điều. Theo Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng): Quy định này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, căn cứ, quy trình xem xét việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; áp dụng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị (sau đây gọi chung là cán bộ).

Điều 2, giải thích các từ ngữ như sau: Miễn nhiệm là việc cấp có thẩm quyền quyết định cho cán bộ thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm do không đáp ứng được yêu cầu công việc, uy tín giảm sút, có vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật cách chức.

Từ chức là việc cán bộ tự nguyện xin thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm và được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đảng viên sinh hoạt, công tác.

Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, gây dư luận xấu, rất bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đảng viên sinh hoạt, công tác.

Điều 3 (Nguyên tắc): Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu nêu cao trách nhiệm trong việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Kiên quyết, kịp thời xem xét cho miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ khi có đủ căn cứ. Không thực hiện việc cho từ chức đối với cán bộ thuộc trường hợp phải miễn nhiệm.

Điều 4 (Thẩm quyền): Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy định thì có thẩm quyền xem xét cho cán bộ miễn nhiệm, từ chức.

Đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của cấp trên thì cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo báo cáo cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ đề xuất việc cho miễn nhiệm, từ chức.

Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan, đơn vị cấp trên có quyền yêu cầu cấp dưới xem xét, thực hiện việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ khi có đủ căn cứ theo Quy định này.

Căn cứ xem xét miễn nhiệm, từ chức

Chương II có 3 điều (Điều 5, Điều 6, Điều 7) quy định về căn cứ xem xét miễn nhiệm, từ chức.

Theo Điều 5 (Căn cứ xem xét miễn nhiệm), việc xem xét miễn nhiệm cán bộ được căn cứ vào một trong các trường hợp sau:

1. Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao.

2. Bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm.

3. Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định .

4. Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

5. B ị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống , "tự diễn biến", "tự chuyển hoá "; vi phạm những điều đảng viên không được làm ; vi phạm trách nhiệm nêu gương , ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.

6. Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm.

Theo Điều 6 ( Căn cứ xem xét từ chức), việc xem xét đối với cán bộ xin từ chức được căn cứ vào một trong các trường hợp sau:

1. Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

,

Kéo tài xỉu(www.84vng.com):Kéo tài xỉu(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Kéo tài xỉu(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Kéo tài xỉu(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

2. Để cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng .

3. Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định .

4. Vì lý do chính đáng khác của cá nhân.

Điều 7 quy định căn cứ xem xét việc miễn nhiệm, từ chức liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu như sau:

"Việc xem xét miễn nhiệm, từ chức liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách xảy ra tham nhũng, tiêu cực; căn cứ vào một trong các trường hợp sau:

1. Miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng .

2. Người đứng đầu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực thì tuỳ tính chất, mức độ sai phạm để xem xét cho từ chức.

3. C ho từ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng" .

Quy trình xem xét miễn nhiệm, từ chức

Chương 3 gồm 3 Điều (Điều 8, Điều 9, Điều 10), quy định về quy trình xem xét miễn nhiệm, từ chức và bố trí đối với cán bộ sau khi từ chức.

Theo Điều 8, quy trình xem xét miễn nhiệm, từ chức được quy định như sau:

Khi có đủ căn cứ miễn nhiệm , từ chức , chậm nhất trong thời gian 10 ngày làm việc thì cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, n gười đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ hoặc cơ quan tham mưu về công tác cán bộ có trách nhiệm trao đổi với cán bộ và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định .

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, cho từ chức trong thời gian 10 ngày làm việc; trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì có thể kéo dài không quá 15 ngày làm việc.

Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, các cơ quan có liên quan thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, điều lệ, quy chế hoạt động của từng tổ chức.

Hồ sơ miễn nhiệm, từ chức (Điều 9) gồm: Tờ trình của cơ quan tham mưu về công tác cán bộ. Quyết định, kết luận, thông báo, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, biên bản hội nghị, đơn của cán bộ xin từ chức, báo cáo đề nghị của cơ quan sử dụng cán bộ và các tài liệu có liên quan.

Việc bố trí công tác đối với cán bộ sau khi từ chức, Điều 10 quy định: Cán bộ sau khi từ chức nếu có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm quyền có thể căn cứ vào năng lực, đạo đức, kinh nghiệm để xem xét, bố trí công tác phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ đã từ chức và bố trí công tác khác, nếu được cấp có thẩm quyền đánh giá tốt, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và khắc phục được những yếu kém, sai phạm, khuyết điểm thì có thể được xem xét để quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định.

Chương IV (Tổ chức thực hiện) gồm 2 Điều. Về tổ chức thực hiện, Điều 11 nêu rõ: Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện Quy định này; chỉ đạo cụ thể hoá phù hợp với từng cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp và không trái với Quy định này.

Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo rà soát , sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định pháp luật có liên quan .

Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị.

Về hiệu lực thi hành (Điều 12): Quy định này thay thế Quy định số 260-QĐ/TW, ngày 02/10/2009 của Bộ Chính trị và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TOÀN VĂN: QUY ĐỊNH SỐ 41-QĐ/TW NGÀY 3/11/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM, TỪ CHỨC ĐỐI VỚI CÁN BỘ

Theo PV

Chinhphu.vn

Theo Chinhphu.vn Copy link Link bài gốc Lấy link https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/quy-dinh-cua-bo-chinh-tri-ve-viec-mien-nhiem-tu-chuc-119230106034412994.htm Chia sẻ Từ Khóa: bộ chính trị, ban hành quy định, cán bộ lãnh đạo, xử lý kỷ luật, hậu quả nghiêm trọng, công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ, miễn nhiệm, từ chức ,

telegram好玩的群组www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台,telegram好玩的群组包括telegram好玩的群组、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。telegram好玩的群组为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

上一篇:tiến lên miền nam:「元祖娘娘」杜小乔展示素颜真面目惹争议 获网民力撑:只系正常老化

下一篇:Telegram搜索不到:蔡依林出道以来最大尺度! 1.1万人面前「正面三点全露」

网友评论